కొత్త ఆలోచనల ఆవిష్కారం

మీ ఆలోచనలు మీ కన్నా గొప్పవి అంటారు ఓ రచయిత..అది చాలా ఆశ్చర్యపరిచే ఆలోచన. ఆలోచనల వెనక ఉండే రహస్యాల్లోకి లోతుగా వెళ్లి పరిశీలించిన కొద్ది..మనకు అది నిజమే అని స్పష్టమవుతూంటుంది. ఒక్కో వ్యక్తి…